การจัดตั้งธุรกิจสำหรับชาวต่างชาติ

ในจัดตั้งธุรกิจสำหรับชาวต่างชาติ หรือ กรณีชาวต่างชาติต้องการเปิดบริษัทโดยถือหุ้น 100 %

ลักษณะการจัดตั้งธุรกิจสำหรับชาวต่างชาติ กรณีต่างๆ เช่น  การจัดตั้งเป็นสาขา การจัดตั้งเป็นสำนักงานตัวแทน หรือการเปิดบริษัทโดยต่างชาติถือหุ้น 100% 

การขอดำเนินธุรกิจภายใต้คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (B.O.I)  

สิ่งที่ควรพิจารณา คือลักษณะธุรกิจนั้นเข้าเงื่อนไขของการยื่นขออนุญาติประกอบธุรกิจหรือไม่ อยู่ในบัญชีหมวดใด

     ในที่นี้จะกล่าวเฉพาะ การเปิดบริษัทฯสำหรับชาวต่างชาติ 100% ควรพิจารณาเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. ไม่เป็นธุรกิจต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าว กล่าวคือไม่เป็นธุรกิจในบัญชีหมวด 1

2. ทุนจดทะเบียนขั้นต่ำเพียงพอหรือไม่ (อย่างน้อย 3 ล้านบาท)

3. นโยบายในการจ้างงานคนไทยและผู้มีอำนาจจัดการแทนในประเทศไทยเป็นอย่างไร

4. ข้อดี ข้อเสียของการประกอบธุรกิจในประเทศไทย

5. รายได้ที่คาดการ์ณในอนาคต

หากมีข้อจำกัดเรื่องดังกล่าว การจดทะเบียนบริษัท โดยชาวต่างชาติ ถือหุ้น 49% จะเป็นวิธีที่สะดวก รวดเร็ว มีสถานะเป็นนิติบุคคลในประเทศไทยจึงได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีต่างๆ เหมือนบริษัทไทย 

 สนใจบริการ โทร 0852310099