ต่างชาติเปิดบริษัทในไทยทำอย่างไร

เปิดบริษัทในไทยกรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างชาติ การจัดตั้งบริษัทในไทยสำหรับกิจการที่มีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างชาติขั้นตอนดำเนินการก็คล้ายกับกรณีที่มีผู้ถือหุ้นคนไทย เพียงแต่ในเรื่องสัดส่วนของผู้ถือหุ้นนั้น  ชาวต่างชาติที่ประสงค์จะเปิดบริษัทในไทย
สามารถถือหุ้นได้ไม่เกิน 49% และอีกกรณีหนึ่งที่ต้องพิจารณาคือ หากบริษัทที่เปิดในไทยนั้นชาวต่างชาติต้องการเป็นผู้มีอำนาจลงนาม
คือต้องการทำการแทนบริษัทในการลงนามเอกสารต่างๆซึ่งมีผลเป็นภาระผูกพันกับบริษัท กฏหมายบังคับให้ต้องแสดงบัญชีเงินฝากหรือ
Bank Statement เป็นจำนวนที่สอดคล้องกับเงินลงทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว แต่ถ้าไม่ประสงค์จะเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ก็ไม่ต้องแสดงบัญชีเงินฝากแต่อย่างใด เพียงเท่านี้การเปิดบริษัทในไทยก็ไม่ใช่เรื่องยุ่งยาก แต่ควรทำการตกลงให้ชัดเจนระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วน ถึงเงินทุนจดทะเบียนดังกล่าว  

การเปิดบริษัทในกรณีชาวต่างชาติต้องการถือหุ้น 100 %   สามารถกระทำได้แต่ส่วนใหญ่ต้องขออนุญาติประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวอย่างไรก็ตามมีธุรกิจบางประเภทที่ไม่อนุญาติให้ชาวต่างด้าวทำธุรกิจได้ เช่น การซื้อขายที่ดิน กิจการวิทยุหรือหนังสือพิมพ์ การทำนา ทำสวน ซึ่งสงวนไว้สำหรับคนไทย เป็นต้น