บัญชีภาษีอากร แตกต่างจาก บัญชีการเงิน ตรงไหน

ถึงจะเกี่ยวข้องกับเงินเหมือนกันแต่บัญชีภาษีอากรแตกต่างจากบัญชีการเงินอย่างมาก พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 กำหนดวิชาชีพบัญชีออกเป็น 6 ด้าน ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี การบัญชีภาษีอากรจึงประกอบด้วยการบัญชีและภาษีอากร คือหนึ่งในบัญญัติวิชาชีพบัญชีที่ควรเรียนรู้

บัญชีภาษีอากร

บัญชีภาษีอากรคือการจดบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายภาษีอากรและภาษีอื่นๆ ที่บริษัทต้องชำระให้กับรัฐบาล รวมถึงการจ่ายภาษีที่พนักงานต้องชำระให้กับรัฐบาลและการรับภาษีที่บริษัทได้รับจากลูกค้าที่ชำระภาษีอากรต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินกิจการของบริษัท

บัญชีภาษีอากรจะรวมถึงการบันทึกใบแจ้งหนี้ที่เกี่ยวข้องกับการชำระภาษี การบันทึกการชำระภาษีที่ดำเนินการแล้วและการบันทึกการชำระภาษีที่ยังไม่ได้ชำระ นอกจากนี้ยังรวมถึงการบันทึกการชำระภาษีที่ชำระผ่านช่องทางอื่นๆ เช่นเงินโอน เช็ค และการชำระด้วยบัตรเครดิต

บัญชีการเงิน

บัญชีการเงินคือการจดบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายเงินและการรับเงินที่บริษัทต้องชำระและรับจากลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของบริษัท บัญชีการเงินจะรวมถึงการบันทึกการชำระเงินที่ดำเนินการแล้วและการบันทึกการชำระเงินที่ยังไม่ได้ชำระ รวมถึงการบันทึกการชำระเงินที่ชำระผ่านช่องทางอื่นๆ เช่นเงินโอน เช็ค และการชำระด้วยบัตรเครดิต

บัญชีภาษีอากร แตกต่างจาก บัญชีการเงิน ตรงไหน

แตกต่างกันตรงที่ข้อกำหนดในการจัดทำตามกฎหมาย ซึ่งอาจจะซับซ้อนเล็กน้อย แต่ก็สามารถจำแนกแบ่งแยกความแตกต่างออกมาจากข้อพิจารณาเป็นหลัก มีทั้งหมด 6 ข้อใหญ่ดังนี้ 

1. วัตถุประสงค์

การบัญชีภาษีอากร : เพื่อเตรียมข้อมูลทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับภาษีอากรของธุรกิจที่จะชำระให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษี รวมทั้งจัดทำรายงานและบัญชีพิเศษตามกฎหมายภาษีอากร

การบัญชีการเงิน : เพื่อนำเสนอข้อมูลฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงทางการเงินของกิจการต่อบุคคลภายนอกและผู้ที่เกี่ยวข้อง

2. เกณฑ์ในการจัดทำ

การบัญชีภาษีอากร : หลักเกณฑ์ตามประมวลรัษฎากร

การบัญชีการเงิน : หลักเกณฑ์ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

3. การวัดมูลค่า

การบัญชีภาษีอากร : ขึ้นอยู่กับราคาต้นทุน สำหรับสินค้าคงเหลือ วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหรือราคาตลาด แล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

การบัญชีการเงิน : ราคาต้นทุนเดิม, มูลค่ายุติธรรม, ราคาต้นทุนปัจจุบัน

4. กฎหมายที่บังคับใช้

การบัญชีภาษีอากร : หลักเกณฑ์ตามประมวลรัษฎากร

การบัญชีการเงิน : พ.ร.บ. การบัญชี พ.ศ. 2543

5. รายงานที่ต้องจัดทำ

การบัญชีภาษีอากร : รายการเดินบัญชีสำหรับชำระภาษี  ภ.ง.ด. 50, ภ.ง.ด. 51, ภ.ง.ด. 1, ภ.ง.ด. 1 ก, ภ.ง.ด. 2, ภ.ง.ด. 2 ก. ภ.ง.ด. 3, ภ.ง.ด. 53 เป็นต้น, พี.พี. 30, ป. 36 และแบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง, รายงานภาษีในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม, บัญชีพรีเมียมพิเศษ

การบัญชีการเงิน : รายงานทางการเงิน, งบแสดงฐานะการเงิน, งบกำไรขาดทุน, งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ, งบกระแสเงินสด, หมายเหตุประกอบงบการเงิน

6. ผลการดำเนินงานที่ใช้

การบัญชีภาษีอากร : กำไรหรือขาดทุนสุทธิทางภาษีโดยปรับปรุงกำไรหรือขาดทุนสุทธิทางบัญชีเป็นกำไรหรือขาดทุนทางภาษีตามประมวลรัษฎากร 

การบัญชีการเงิน : กำไรหรือขาดทุนสุทธิทางบัญชี

สำหรับบริษัทไหนที่อยากลองทำบัญชีเอง อาจต้องเข้ารับการศึกษาเรื่องของภาษีอย่างละเอียด เนื่องจากแต่ละตัวมีความซับซ้อนในการทำงานค่อนข้างสูง เลยทำให้บริษัทหลายแห่งเลือกที่จะจ้างพนังงานบัญชีพร้อมกับเช่าซอฟต์แวร์การบัญชีรายเดือนเข้ามาช่วยแทนนั่นเอง

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *