บัญชีสำหรับกิจการได้รับการส่งเสริมการลงทุน

ธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน B.O.I ได้แก่

อุตสาหกรรมการเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และการแพทย์

อุตสาหกรรมพื้นฐานและอุตสาหกรรมสนับสนุน

การวิจัยและพัฒนา และการพัฒนาเทคโนโลยีเป้าหมาย

อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง

อุตสาหกรรมดิจิตอล  สร้างสรรค์และบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูง