บัญชีสำหรับธุรกิจซื้อมาขายไป

ภาษีซื้อที่จำเป็นต้องทราบ (ใช้ได้ทุกกิจการ)

ภาษีซื้อที่นำมาเครดิตภาษีขายได้ในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม แบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆ ดังต่อไปนี้

ภาษีซื้อที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการประกอบกิจการ เช่น ต้นทุนจากการซื้อสินค้า วัตถุดิบ การซื้อเครื่องใช้สำนักงาน
ภาษีซื้อที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกิจการ เช่น ค่าที่พักของเจ้าหน้าที่ที่มาให้ความรู้ทางเทคนิคหรืออบรมพนักงาน ค่าเช่าห้องประชุม อาหารว่าง ค่าน้ำมันเดินทางเพื่อมาประชุมหรือปฏิบัติงาน ของพนักงาน ค่าน้ำมันกรณีพนักงานนำรถกระบะมาใช้ในกิจการของบริษัท ซื้อรถยนต์กระบะ เพื่อใช้ในกิจการของบริษัท รวมทั้งการซ่อมบำรุงต่างๆ
ภาษีซื้อที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขาย ซื้อสินค้าเพื่อแจก เพื่อสนับสนุนให้ขายสินค้าได้ตามเป้า ซื้อของเพื่อให้ลูกค้าแลกตามจำนวนที่กำหนด ภาษีซื้อค่าจัดงานจับฉลากชิงโชคพนักงาน
ภาษีซื้อที่เกี่ยวกับสวัสดิการพนักงาน ค่าเครื่องแบบพนักงาน  กระดาษชำระ น้ำดื่ม ชา กาแฟ ตามจำเป็นและสมควร ค่ายาเพื่อรักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกีฬาและสวัสดิการพนักงาน ค่าใช้จ่ายงานเลี้ยงเกี่ยวกับพนักงานในเทศกาลปีใหม่

Trick: การนำภาษีซื้อที่เกี่ยวกับพนักงาน มาถือเป็นเครดิตภาษีขายนั้น ผู้จัดทำบัญชีของบริษัท ควรจัดให้มีใบสำคัญจ่ายและมีรายละเอียดชัดเจนเกี่ยวกับการจ่ายเงินแต่ละครั้งเพื่อให้สามารถนำมาขอคืนภาษีซื้อได้ เนื่องจากภาษีซื้อที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการพนักงาน อาจถูกมองว่าเป็นภาษีซื้อที่เกิดจากการรับรองและเป็นภาษีซื้อต้องห้ามได้