บัญชีสำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

รับทำบัญชีของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง รับเหมางาน ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล สนใจบริการติดต่อ 0852310099
*** การวางแผนเกี่ยวกับการรับรู้รายได้-ค่าใช้จ่ายของกิจการรับเหมา

*** การวางแผนภาษีหัก ณ ที่จ่ายของกิจการรับเหมาก่อสร้าง

*** การวางแผนเกี่ยวกับการทำสัญญารับเหมาก่อสร้างเขียนสัญญาอย่างไรให้ได้ประโยชน์

 1. *** นโยบายการตรวจสอบภาษีของกรมสรรพากรที่มีผลกระทบกับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
  รับทำภาษีบัญชีทั้งระบบ
  ภาระภาษีทั้งระบบของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่ผู้ประกอบกิจการรับเหมาต้องทราบ
  • ภาษีเงินได้นิติบุคคล
  • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
  •  ภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • ภาษีธุรกิจเฉพาะ
  •  อากรแสตมป์
 2. บุคคลธรรมดาประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง รับเหมางานวางระบบ จะมีภาระภาษีอย่างไรบ้าง
  ทุกปัญหามีคำตอบ
  • การรับรู้รายได้ของบุคคลธรรมดาต้องรับรู้รายได้อย่างไร
  • ต้องทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายหรือไม่
  • กรณีมีรายจ่ายมากกว่าที่กฎหมายให้อัตราเหมาจะลงรายจ่ายตามจริงได้หรือไม่ เอกสารที่ต้องใช้พิสูจน์
  • กรณีบุคคลธรรมดารับงานและมีคนงาน ได้รับเงินค่าจ้างโดยใบหักเป็นชื่อบุคคลคนเดียวจะต้องรับรู้รายได้อย่างไร(เฉลี่ยต่อคน/รับรู้ทั้งก้อน)
  • กรณีบุคคลธรรมดารับเหมางานบางส่วนโดยไม่ได้ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เป็นส่วนสาระสำคัญจะถือเป็นเงินได้ตามมาตรา 40(7)แห่งประมวลรัษฎากรหรือไม่
  • บุคคลธรรมดามีรายได้จากงานรับเหมาเกิน 1,800,000 บาท ต้องเข้าสู่ระบบ VAT หรือไม่ เมื่อใด
 3. การวางแผนเกี่ยวกับการรับรู้รายได้-ค่าใช้จ่ายของกิจการรับเหมาก่อสร้าง รับเหมางานคำนวณอย่างไร
  • การรับรู้รายได้ตามอัตราส่วนงานที่ทำเสร็จวิธีใดที่ไม่ถูกสรรพากรตรวจสอบ
  • คำนวณอัตราส่วนต้นงาน งานที่เกิดขึ้นแล้วกับต้นทุนทั้งหมดที่ประมาณว่าจะใช้
  • สัดส่วนของงานที่ทำเสร็จกับงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
  • ประเมินอัตราส่วนงานที่ทำเสร็จโดยวิศวกร
  • การรับรู้รายได้เงินประกันผลงาน เงินมัดจำ เงินจอง ต้องรับรู้รายได้อย่างไร
  • ผู้รับเหมาก่อสร้างตึกแถว แล้วยกตึกแถวให้เทศบาล โดยตนเองมีสิทธิได้เช่าตึกแถวนั้น เมื่อโอนสิทธิการเช่าให้ผู้อื่นต้องรับรู้รายได้อย่างไร
  • เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ต่าง ๆ ที่ได้รับจากผู้รับโอนสิทธิการเช่า ถือเป็นเงินได้ประเภทใด
  • เศษวัสดุคงเหลือจากการรับเหมาถ้าไม่ได้นำไปใช้ในงานต่อไปต้องรับรู้รายได้หรือไม่
  • วางเงินประกันซองเพื่อประมูลงานจะลงรายจ่ายได้หรือไม่อย่างไร
  • รายจ่ายที่จ่ายหลอกๆ แต่มีใบเสร็จมาพิสูจน์จะลงรายจ่ายได้หรือไม่
  • จ่ายเงินใต้โต๊ะให้วิศวกรที่เป็นที่ปรึกษาโครงการให้กับบริษัทผู้ว่าจ้างจะลงรายจ่ายได้หรือไม่
  • จ่ายค่าจ้างล่วงหน้าเป็นเปอร์เซ็นต์ต้องลงรายจ่ายอย่างไร
  • ค่าน้ำ ค่าไฟที่ใช้ในระหว่างก่อสร้าง ถือเป็นต้นทุนหรือค่าใช้จ่าย
  • ก่อสร้างอาคารชั่วคราวเพื่อให้คนงานพักอาศัยจะลงเป็นรายจ่ายได้หรือไม่
  • กรณีให้พนักงานเบิกเงินล่วงหน้าจะลงรายจ่ายของกิจการอย่างไร
  • กรณีซื้อวัสดุอุปกรณ์กับบุคคลธรรมดาเพราะราคาถูกกว่าท้องตลาดได้รับเป็นบิลเงินสดลงรายจ่ายได้หรือไม่
  • ค่าทางด่วนที่พนักงานต้องจ่ายไปเพื่อติดต่องานลงรายจ่ายได้หรือไม่
  • ค่าน้ำมันรถยนต์และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับรถยนต์
  • ค่าพาหนะ/ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงาน/ค่า OT
  • ค่าถมดินลงรายจ่ายของกิจการได้หรือไม่
 4. การวางแผนภาษีหัก ณ ที่จ่ายของกิจการรับเหมาก่อสร้าง รับเหมางาน
  • ไม่อยากถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายต้องปฏิบัติอย่างไร
  • รับเหมาช่วงต้องถูกหัก ณ ที่จ่ายอย่างไร
  • บริษัทประกอบกิจการรับเหมาและขายวัสดุสินค้า สรรพากรจะมองเป็นงานรับจ้างและถูกหัก 3 % ทั้งก้อนหรือไม่
  • แยกบิลค่ารับจ้างกับค่าวัสดุก่อสร้างออกจากกันต้องถูกหัก ณ ที่จ่ายอย่างไร
  • เงินประกันผลงาน (Retention) ที่ถูกหักไว้จากเงินค่างวดในแต่ละงวดต้องถูกหัก ณ ที่จ่ายหรือไม่
  • ได้รับเงินจากการโอนสิทธิงานรับเหมาต้องถูกหัก ณ ที่จ่ายหรือไม่
  • จ่ายค่าถมดินจะต้องหักภาษีหรือไม่ จะถือเป็นสินค้าหรือบริการ
 5. ปัญหาภาษีมูลค่าเพิ่ม การออกใบกำกับภาษี และการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • Update กฎหมายเกี่ยวกับการออกและใช้ใบกำกับภาษีตามกฎหมายใหม่
  • บริษัทรับเหมาก่อสร้างขุดหน้าดินไปขายต้องนำรายรับจากการขายหน้าดินมาเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่
  • ได้รับเงินล่วงหน้าต้องออกใบกำกับภาษีอย่างไร
  • เมื่อได้รับเงินประกันผลงานคืนต้องออกใบกำกับภาษีหรือไม่
  • ประกอบกิจการเป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง แต่ไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หากทำสัญญาก่อสร้างกับส่วนราชการจะจัดทำใบกำกับภาษีเพื่อเสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้หรือไม่
  • บริษัทประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างมีไซต์งานอยู่ต่างจังหวัด เพื่อเป็นที่พักคนงานเก็บเครื่องไม้เครื่องมือใบกำกับภาษีซื้อค่าไฟฟ้าและประปาสามารถขอคืนภาษีซื้อได้หรือไม่
  • นิติบุคคลในต่างประเทศว่าจ้างบริษัทให้ก่อสร้างในไทย ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่
  • บริษัททำสัญญารับเหมาก่อสร้างโรงงานกับบริษัทในเขตนิคมอุตสาหกรรม โดยบริษัทนำวัสดุก่อสร้างเข้าเขตปลอดอากรซึ่งได้ดำเนินพิธีการศุลกากร จะได้รับสิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ในอัตราร้อยละ 0 หรือไม่
  • ค่าบริการรับเหมาก่อสร้าง โดยรวมถึงการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ เพื่อการรับเหมาก่อสร้างโรงงานในเขตปลอดอากรจะต้องเสียในอัตราร้อยละเท่าใด
  • บริษัทประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ขณะทำสัญญาจนกระทั่งสร้างเสร็จ ยังไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่ขณะรับเงินบริษัทได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม บริษัทต้องออกใบกำกับภาษีหรือไม่
  • บริษัทเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง โดยมีลูกค้าอยู่ในต่างประเทศและก่อสร้างในต่างประเทศบริษัทต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ และภาษีซื้อขอคืนได้หรือไม่
  • บริษัทรับเหมาก่อสร้างเรียกร้องค่าเสียหายเนื่องจากข้อมูลทางเทคนิคไม่ถูกต้อง และได้ออกใบกำกับภาษีเงินค่าชดเชยความเสียหาย ถูกต้องหรือไม่
  • บริษัทเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มทำสัญญารับจ้างก่อสร้างอาคารกับส่วนราชการ โดยมีข้อกำหนดให้มีการใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) บริษัทเบิกเงินชดเชยค่าก่อสร้างตามสัญญา (ค่า K) จะเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มได้หรือไม่ และมีภาระภาษีที่เกี่ยวข้องอย่างไรบ้าง
  • ก่อสร้างในที่ดินของผู้ว่าจ้าง และได้จ่ายค่าน้ำ ค่าไฟ ใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีของการไฟฟ้าออกชื่อ-ที่อยู่ของผู้ว่าจ้างมีสิทธินำมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ และเป็นภาษีซื้อได้หรือไม่
  • กิจการรับเหมาก่อสร้างต้องจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบหรือไม่
  • บริษัทรับเหมาก่อสร้างมีผู้รับเหมารายย่อยมารับช่วงดำเนินงานบางส่วน โดยมีข้อตกลงให้บริษัทคอยช่วยเหลือในการหาอุปกรณ์ที่ผู้รับเหมารายย่อยไม่สามารถหามาได้ ถ้าบริษัทซื้อสินค้ามา แล้วขายให้กับผู้รับเหมารายย่อยจะออกใบกำกับภาษีในราคาทุนหรือราคาตลาด
 6. กรณีเกิดปัญหาระหว่างก่อสร้าง รับเหมางานจะมีภาระภาษีอย่างไร
  • เรียกเก็บค่าเสียหายกรณีผู้รับเหมาทิ้งงานต้องออกใบกำกับภาษีหรือไม่
  • ก่อสร้างอาคารไม่ได้มาตรฐานทำให้เกิดความเสียหายต้องมี VAT หรือไม่
  • ผู้รับจ้างทำงานเกินกำหนดเวลาเรียกเก็บค่าเสียหาย
  • ผู้รับจ้างใช้วัสดุไม่ได้มาตรฐาน
  • ค่าเสียหายที่ได้รับต้องรับรู้รายได้หรือไม่
 7. การวางแผนภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์
  • บริษัทรับเหมาก่อสร้างบ้านให้ลูกค้าที่ซื้อที่ดินในโครงการจัดสรรที่ดินของบริษัทจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ
  • การรับเหมาก่อสร้าง และสัญญาเช่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ ต้องปิดอากรแสตมป์เท่าไร
  • กรณีทำสัญญารับเหมางานที่ต่างประเทศโดยไม่ได้นำสัญญาเข้ามาในไทยต้องติดอากรแสตมป์หรือไม่
  • ทำสัญญารับจ้างช่วงต้องติดอากรอย่างไร
 8. การวางแผนภาษีจากสิทธิประโยชน์
  • การวางแผนจากการลดอัตราภาษี
  • การวางแผนการส่งพนักงานอบรมหรืออบรมภายในบริษัท
  • การวางแผนการซื้อเครื่องจักร
  • การวางแผนการคิดค่าเสื่อม ค่าสึกหรอ
  • สิทธิประโยชน์จากการจ้างคนพิการทำงาน
 9. การวางแผนเกี่ยวกับการทำสัญญารับเหมาก่อสร้าง รับเหมางาน เขียนสัญญาอย่างไรให้ได้ประโยชน์
  • สัญญาค่าวัสดุและค่าแรงรวมกันสัญญาเดียว
  • สัญญารับเหมาเฉพาะค่าแรงอย่างเดียว
  • แยกสัญญาขายวัสดุก่อสร้างกับสัญญารับเหมาค่าแรง
  • แยกสัญญาค่าแรงกับสัญญาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
  • สัญญาการจ้างเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey)
  • สัญญาการจ้างแบบเหมารวม (Lump Sum)
 10. การวางแผนด้านการลงทุนของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง รับเหมางาน
  • การตั้งกิจการร่วมค้า (Joint Venture) มีสิทธิประโยชน์อย่างไร
  • การตั้งเป็นกิจการค้าร่วม (Consortium) แตกต่างจาก กิจการร่วมค้าอย่างไร

สนใจบริการติดต่อ 085-231-0099