การเตรียมข้อมูลจดทะเบียนบริษัท

 เตรียมข้อมูลเพื่อเปิดบริษัทใหม่ดังต่อไปนี้

 1. ชื่อที่จะใช้ในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจองไว้สัก 3 ชื่อ
  หลักเกณฑ์ในการจองชื่อนิติบุคคลต้องคำนึงถึงเรื่องต่อไปนี้
  1. เป็นชื่อนิติบุคคลที่ไม่พ้องเสียงหรือมีชื่อเรียกคล้ายคลึงกับชื่อบริษัทจำกัดที่มีอยู่แล้ว เช่น ” บริษัท พิพัฒน์กลวิศวกรรม จำกัด” จะใช้ชื่อ “พิพัฒน์กลก่อสร้าง” หรือ “พิพัฒน์กลเอ็นจิเนียริ่ง” ในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทอีกไม่ได้
  2. ต้องเป็นชื่อที่ไม่ขัดต่อกฏหมายหรือศีลธรรมอันดีงาม
  3. ชื่อที่ใช้จองควรเป็นชื่อเฉพาะ บ่งบอกถึงธุรกิจที่จะดำเนินการหรือจดทะเบียนจัดตั้งใหม่
 2. กรรมการผู้เริ่มก่อตั้งบริษัทต้องมีอย่างน้อย 3 คนขึ้นไป
 3. วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งบริษัทหรือดำเนินธุรกิจประกอบด้วยอะไรบ้าง
 4. เรื่องสัดส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นเรื่องสำคัญมากในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ต้องทำการตกลงกันระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนให้ชัดเจนถึงส่วนได้เสีย คือ จำนวนที่แต่ละคนถือหุ้นนั่นเอง ซึ่งจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถือครองนั้นจะเกี่ยวข้องโดยตรงกับสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัท
 5. กำหนดอำนาจกรรมการ ที่จะใช้ผูกผันกับบริษัท ยกตัวอย่างเช่น “ระบุกรรมการนาย……….ลงลายชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท”  “หรือกรรมการอย่างน้อย 2 คนลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท”  หรือ “กรรมการคนหนึ่งคนใดลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท”
 6. เมื่อได้ทำดามขั้นตอนดังกล่าวข้างต้นแล้ว ต้องจัดให้มีการชำระค่าหุ้น โดยต้องออกใบรับเงินไว้เป็นหลักฐาน
 7. จัดเตรียมเอกสารที่เกียวข้องดังต่อไปนี่
  1. สำเนาบัตรประชาชนกรรมการทุกคนพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนา
  2. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับที่จะใช้เป็นสำนักงาน
  3. วาดแผนที่ตั้งสำนักงานลงในแบบพิมพ์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 8. จัดทำแบบฟอร์มขอจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทตามที่กฏหมายกำหนด โดยท่านสามารพดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.dbd.go.th
 9. จัดทำตรายางของบริษัท โดยจะมีโลโก้หรือไม่มีโลโก้ ก้อได้ โดยต้องตรวจสอบให้ตรงกับใบจองชื่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และมีคำนำหน้าชื่อว่าบริษัท ลงท้ายด้วย จำกัด ถ้าเป็น ภาษาอังกฤษ ต้องมี คำ ว่า CO.,LTD. ต่อท้าย โดยต้องตรวจสอบเครื่องหมาย ., ให้ครบถ้วน
 10. ดำเนินการจดทะเบียนบริษัทได้ที่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ที่มีสำนักงานใหญ่หรือสำนักงานเขตสาขาตั้งอยู่