Services

What Can I do

Accounting Services

จัดทำเอกสารเพื่อประกอบการบันทึกบัญชีรายได้ ค่าใช้จ่าย การปรับปรุงบัญชี และรายงานทางบัญชีต่างๆ 

ตามกฎหมายการบัญชีและตามที่กรมสรรพากรกำหนด

บันทึกบัญชีในสมุดรายวันซื้อ รายวันขาย รายวันรับเงิน รายวันจ่ายเงิน และรายวันแยกประเภท (ครบ 5 เล่มตามที่กฏหมาย)

นำส่งแบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1) (ภ.ง.ด.3) (ภ.ง.ด.53) ประจำเดือน

นำส่งแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 30) (ภ.พ. 36) ประจำเดือน

จัดทำรายงานภาษีซื้อและภาษีขาย ประจำรายเดือน

จัดทำแบบสำหรับยื่นประกันสังคม และนำส่งประกันสังคมให้กับลูกค้า

จัดทำทะเบียนทรัพย์สินให้กับบริษัท

ยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด.51) และประจำปี (ภ.ง.ด.50) ตามประมวลรัษฎากร

จัดทำงบการเงินประจำปีได้แก่ งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

Compliance
 1. ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีให้กับกิจการ 
 2. ออกแบบโลโก้ของบริษัท
 3. จัดทำเอกสารเพื่อใช้ภายในกิจการของท่าน เช่น ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งหนี้ ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆ
 4. วางแผนภาษีให้กับกิจการ
 5. ยื่นภาษีที่เกี่ยวข้องทุกประเภท เช่น ภ.ง.ด. 1,2,3,53,ภ.ง.ด. 1ก,ภ.ง.ด. 2ก,ภ.ง.ด. 3ก,
 6. จัดทำแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น ภ.พ.30,ภ.พ.36
 7. จัดทำภาษีเงินได้นิติบุคคล เช่น ภ.ง.ด. 50, ภ.ง.ด.51 ,ภาษีธุรกิจเฉพาะ
 8. จัดทำแบบรายงานส่งเงินสมทบประกันสังคม (สปส.1-10)
 9. จัดทำบัญชีในสมุดรายวัน 5 เล่ม
 10. จัดทำงบกำไรขาดทุน 

Tax Services

Individual Tax Services

รับยื่นภาษีบุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 90 ภ.ง.ด.91 ภ.ง.ด.94 ดำเนินการขอคืนภาษี

Corporate & Partnership Tax Services

รับยื่นภาษีนิติบุคคลประจำเดือนทุกประเภท รับยื่นภาษีนิติบุคคลประจำปีทุกประเภท
ภ.ง.ด. 50 ภ.ง.ด. 51 ภ.พ.30 ภ.ง.ด. 3,53 ,1 ภ.พ. 36 ภ.ง.ด. 54

Registration

Company

รับจดทะเบียนบริษัท ราคาถูก เมื่อท่านไม่สะดวกในการติดต่อหน่วยงานราชการดำเนินการเปิดบริษัทด้วยตนเอง เรายินดีบริการด้วยราคายุติธรรม

ขั้นตอนการเปิดบริษัทใหม่มี ดังนี้

 1. จองชื่อนิติบุคคล ลูกค้าเลือกชื่อนิติบุคลลที่ต้องการ 3 ชื่อ (ใช้เวลาในการจองชื่อ 1-2 วัน) แจ้งผลทันทีที่อนุมัติรับจองชื่อ
 2. เอกสารที่ลูกค้าต้องจัดเตรียมมีดังนี้
  1. สำเนาบัตรประชาชนกรรมการ 3 ค
  2. สำเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งสำนักงาน
  3. รูปถ่ายพร้อมป้ายชื่อสถานประกอบการ (กรณีจด VAT)
  4. แผนที่บริษัท
 3. ลูกค้าเตรียมข้อมูลดังนี้
  1. วัตถุที่ประสงค์ของบริษัทที่จะประกอบกิจการค้า
  2. แจ้งจำนวนทุนจดทะเบียน
  3. รายชื่อหรือจำนวนกรรมการที่มีอำนาจลงนาม
  4. ชื่อ ที่อยู่ อาชีพ เบอร์โทรศัพท์ของกรรมกาาร
 4. เอกสารที่ทีมงานจดทะเบียนจัดเตรียมมีดังนี้
  1. แบบ บอจ.1                       4.6 รายงานการประชุมจัดตั้งบริษัท
  2. แบบ บอจ.2                      4.7 ข้อบังคับของบริษัท
  3. แบบ บอจ.3                      4.8 แบบแสดงรายการเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
  4. แบบ ว.                            4.9 จัดทำใบสำคัญรับเงินค่าหุ้น
  5. แบบ ก                            4.10 จัดทำตัวอย่างการลงลายมือชื่อ
 5. ดำเนินการจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้กับท่าน
Limited Partnership

ขั้นตอนการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนเป็นรูปแบบกิจการค้าที่มีหลายคนเข้ามาเกี่ยวข้อง ดังนั้นเพื่อป้องกันปัญหาความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นภายหลัง ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนจึงควรทำความตกลงกันในเรื่องสำคัญ เช่น แต่งตั้งหุ้นส่วนผู้จัดการ กำหนดขอบเขตและวัตถุประสงค์ของห้าง จากนั้นทำตามขั้นตอนดังนี้

 1. จองชื่อนิติบุคคล ลูกค้าเลือกชื่อนิติบุคลลที่ต้องการ 3 ชื่อ (ใช้เวลาในการจองชื่อ 1-2 วัน) แจ้งผลทันทีที่อนุมัติรับจองชื่อ
 2. เอกสารที่ลูกค้าต้องจัดเตรียมมีดังนี้จา
  1. สำเนาบัตรประชาชนกรรมการ 2 คน
  2. สำเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งสำนักงาน
  3. รูปถ่ายพร้อมป้ายชื่อสถานประกอบการ (กรณีจด VAT)
  4. แผนที่บริษัท
 3. ลูกค้าเตรียมข้อมูลดังนี้
  1. วัตถุที่ประสงค์ของบริษัทที่จะประกอบกิจการค้า
  2. แจ้งจำนวนทุนจดทะเบียน
  3. รายชื่อหรือจำนวนกรรมการที่มีอำนาจลงนาม
  4. ชื่อ ที่อยู่ อาชีพ เบอร์โทรศัพท์ของกรรมกาาร
 4. ทีมงานจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจัดทำคำขอและเอกสารประกอบ
 5. ดำเนินการจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้กับท่าน
VAT

หลักเกณฑ์การเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม(Value Added Tax) เป็นการเก็บภาษีจากการขายสินค้าหรือการให้บริการในแต่ละขั้นตอนการผลิตทั้งที่ผลิตภายในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศ
 • ผู้ประกอบการที่มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้แก่ ผู้ประกอบการที่เป็นผู้ผลิตหรือเป็นผู้ขายสินค้าหรือให้บริการในทางธุรกิจเป็นปกติ ไม่ว่าจะประกอบกิจการในรูปบุคคลธรรมดา คณะบุคคล หรือห้างหุ้นส่วน หากมีรายรับเกินกว่า 1.8 ล้านต่อปี มีหน้าที่ต้องยื่นคำขอจดทะเบีนภาษีมูลค่าเพิ่ม(หากไม่เกินก็ขอจดทะเบียนได้หากพิจารณาแล้วได้ประโยชน์) ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่มีรายได้ของฐานภาษีเกิน
 • เอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
  1. ภ.พ.01จำนวน 3 ฉบับ
  2. สำเนาทะเบียนบ้านที่สถานประกอบการตั้งอยู่
  3. รูปถ่ายและแผนที่
  4. บัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการและสำเนา
  5. หนังสือรับรองของนายทะเบียนห้างหุ้นส่วน บริษัท พร้อมวัตถุประสงค์และสำเนาหนังสือดังกล่าว
  6. สำเนาหนังสือสัญญาเช่าอาคารหรือหนังสือให้ความยินยอมและบัตรประจำตัวประชาชน,ทะเบียนบ้านหรือหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์
  7. หนังสือมอบอำนาจกรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นทำการแทน
Free Estimation

ขอรับใบเสนอราคา

ติดต่อหาเรา เพื่อรับบริการคุณภาพจากเรา