บริษัทจำกัดดีอย่างไร

บริษัท จำกัด การทำธุรกิจในรูปบริษัทจำกัด มีรายละเอียดสรุปดังนี้

    แบ่งเงินลงทุนเป็นหุ้นมีมูลค่าหุ้นละเท่าๆกัน

    มีสถานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย

    มีผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 3 คน

    ผู้ถือหุ้นรับผิดชอบจำกัด ไม่เกินจำนวนเงินค่าหุ้นที่ยังชำระไม่ครบถ้วน  เมื่อเป็นบริษัทจำกัดแล้ว มีผลทำให้เป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย การประกอบกิจการค้าดำเนินงานภายใต้ชื่อบริษัท ส่งผลถึงรูปลักษณ์ของธุรกิจต่อบุคคลภายนอก การระดมเงินทุน การกู้ยืมเงินจากธนาคารเป็นไปได้มากกว่าบุคคลธรรมดา การขยายสินค้าออกไปต่างประเทศ รวมถึงอัตราภาษีสูงสุดปัจจุบันอยู่ที่ 20% ในขณะที่อัตราภาษีบุคคลธรรมดาอัตราสูงสุดอยู่ที่ 35%